Monday, January 23, 2012

Shokyuu: Kaiwa #Romaji

Picture taken from www.englishayamonte.blogspot.com


Nina       : Sumimasen
Zee        : Hai, omatase shimashita
Nina       : Pan to tamago
Yohan   : Korewa nan desuka
Zee        : Sukiyaki desu
Yohan   : Ja, kore onegaishimasu
Zee        : Onomi mono wa yoroshi desuka
Nina       : Ee to, juusu
Yohan   : Juusu futatsu onegaishimasu
Zee        : Ijou de yoroshi desuka
Nina       : Hai. Yohan-san, kore watashi no otou desu
Yohan   : Hee, hansamuna gosuji desu ne. Kekkon-shiki desuka
Nina       : ‘Kekkon-shiki’?
Yohan   : Ee, kekkon-shiki. ‘Wedding ceremony’
Nina       : Aa, ee, kekkon-shiki desu
Yohan   : Kiree desu ne
Nina       : Ano, Yohan-san wa kekkon-shite imasuka
Yohan   : Hai. Kore, watashi no kazoku desu
Nina       : Hee! Kore, gosuji?
Yohan   : Ee, soo desu
Nina       : Hansamuna gosuji desu ne
Yohan   : Kore ga, kodomo desu
Nina       : Kawaii desu ne! Nan-sai?
Yohan   : Yon-sai. Issai.
Nina       : Kawaii
Yohan   : Sumimasen
Zee        : Hai
Yohan   : Anou, pan mada desuka
Zee        : A, moushi waken arimasen sugu de kimasu
Yohan   : Hai

No comments:

Post a Comment